Sisseastumine.ee

Sisseastumine.ee infosüsteemi kaudu saab korraldada kooli (gümnaasiumi)õpilaste vastuvõttu. Korraldada saab nii mitme kooli ühiskatseid kui ka ühe kooli vastuvõttu. Vastuvõtuprotsess võib koosneda vaid dokumentide esitamisest, aga võimalik on läbi viia ka erinevatest voorudest koosnevaid pikemaid vastuvõtte (näiteks testid ja/või vestlused).

Kandidaadid (ja kandidaatide lapsevanemad), kes kandideerivad mitmesse kooli näevad kõiki oma avaldusi koos ühes keskkonnas, ja saavad sisse logida ühe kasutajakontoga.

Registreerimine

Määratud kuupäeval ja kellaajal avaneb registreerimisvorm, kuhu kandidaat saab lisada:

 • enda ja lapsevanemate kontaktandmed (täisealiselt kandidaadilt registreerimisel lapsevanemate infot ei küsita)
 • info eelneva hariduse kohta (näiteks eelmine/praegune kool ning õppeainete trimestrihinded, olümpiaadidel või võistlustel osalemise)
 • ja lisada kooli poolt nõutud lisainfot ja faile (näiteks motivatsioonikiri, CV ja/või klassitunnistus)
 • …ning õppesuuna/mooduli eelistuse

Seadistamiseks vajalik info

 • Mis kuupäevadel algab ja lõpeb registreerimine?
 • Mis andmeid kandidaat registreerimisel esitama peab? (Vaikimisi on registreerimisvormis õpilase ja lapsevanemate andmed, õpilase praegune kool, õpitud võõrkeeled.)
 • Kas kandidaat peab valima ka õppesuuna/mooduli eelistuse? Kui jah, siis mis on valikuvariandid?
 • Kooli vastuvõtukorra/tingimuste link

Testide sooritamine ning tulemustest teavitamine

 • Kui vastuvõtu osa on ka mingit tüüpi (kirjalikud) testid, teavitab infosüsteem kandidaati automaatselt testide ajast ja kohast. Seejuures saab eelnevalt seadistada testide toimumise ruumid — igasse ruumi määratakse automaatselt sobiv arv kandidaate.
 • Kandidaadid saavad sõnumi teel taotleda järeltestidel osalemist, ning kooli administraator saab kandidaadid määrata järeltestidele.
 • Testide tulemuste sisestamise järel moodustatakse automaatselt kandidaatide pingerida; erinevatel õppesuundadel/moodulitel võivad testide õppeainetel olla erinevad kaalud — näiteks saab reaalsuunda kandideerijatel arvestada matemaatika tulemust suurema koefitsendiga kui humanitaarsuunal.

Seadistamiseks vajalik info

 • Kas vastuvõtu osa on ka testid?
 • Kas testi sooritavad kõik kandidaadid (kõikidele kandidaatidele saadetakse kohe pärast registreerumist testi aeg), või kutsutakse testile ainult osa kandidaate (näiteks ainult õpilased, kelle keskmine hinne on kõrgem kui x)?
 • Millal toimuvad testid (kuupäev ja kellaaeg)?
 • Millal avaldatakse kandidaatidele testide tulemused ehk punktid (kuupäev)?
 • Kui testi aegu on mitu, siis kas kandidaat saab nende vahel ise valida, või määratakse ta automaatselt ajaliselt järgmisele testile?
 • Kui testid toimuvad koolihoones (mitte e-testina), siis kas kandidaadid on vaja automaatselt ruumidesse jaotada?
 • Mis on testi osad/õppeained ja punktid (näiteks: matemaatika, max. 100 punkti; eesti keel, max. 50 punkti)?
 • Lisainfo, mida kandidaadile testi juures näitakse (näiteks: “test koosneb kolmest osast ja võtab aega 2 tundi. Võta kaasa pliiats ja joonlaud.”)

Vestlustele kutsumine

Kandidaadid saab kutsuda vestlusele (vestluse aja määrab kool või valib kandidaat ise). Vestlusele kutsumise kohta saadetakse automaatselt teavitus kandidaadile ning lapsevanematele.

Pärast vestluse toimumist saab sisse kanda vestluse punktid, või märkida punktide asemel kas kandidaat käis või ei käinud vestlusel.

Kandidaadi vaade vestlusele kutsumisest.

Seadistamiseks vajalik info

 • Kas vestluse aja määrab kandidaadile kool, või saab kandidaat ise aja valida (kooli poolt määratud valikute hulgast)?
 • Kui vastuvõtu osa on ka testid, siis kas kandidaadid näevad vestluse kutseid alles pärast testi tulemuste avaldamise aega, või kohe kui kool vestluse kutse/aja salvestab?

Kooli vastu võtmine

Eelnevad etapid edukalt läbinud kandidaadi vastu võtmiseks saab kool saata kandidaadile kutse kooli astumiseks.

“Kutse vastu võtmine” on eelkinnitus kandidaadilt/lapsevanemalt, et nad soovivad koolikoha vastu võtta.

Kutse vastu võtmise seadistamiseks on kaks erinevat varianti:

 1. kandidaat saab kutse vastu võtta infosüsteemis jah-nuppu vajutades. Võimalik on nõuda kas 1) ainult kandidaadi enda kinnitust, või 2) kandidaadi ja lapsevanema kinnitust — teise variandi puhul peab infosüsteemi sisse logima ka lapsevanem (info sisse logimiseks saadetakse lapsevanemale juba registreerimise hetkel)
 2. manuaalne variant: kandidaat saab infosüsteemist alla laadida (kooli poolt määratud sisuga) PDF faili, ja peab selle enda ja/või lapsevanema poolt allkirjastatuna süsteemiväliselt kooli toimetama. Seejärel peab kool süsteemi märkima, et kandidaat võttis kutse vastu.

Kooli astumise kutse; antud näites peavad kutse vastu võtmise kinnitama õpilane ja lapsevanem logides süsteemi sisse oma kontoga ning klõpsates nupul.

Seadistamiseks vajalik info

 • Kas kutse saab vastu võtta õpilane ise, või on vaja ka lapsevanema kinnitust? (Soovitatud on võimaldada kandidaadil endal kutse vastu võtta; lapsevanema allkiri/kinnitus on alati vajalik järgmises etapis ehk vastuvõtudokumentide esitamisel.)

Vastuvõtudokumentide esitamine

Pärast kutse vastu võtmist ning pärast kooli poolt määratud määratud kuupäeva (juuni alguses) avaneb kutse vastu võtnud kandidaadile vastuvõtudokumentide esitamine

 • Kandidaat saab üles laadida (näiteks) oma põhikooli lõputunnistuse, hinnetelehe, klassitunnistuse, keeleoskustaseme tunnistuse ning (täisealise) kandidaadi või lapsevanema poolt digitaalselt allkirjastatud taotluse kooli vastuvõtuks. Õpilane saab põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe edastada ka digitaalselt otse Haridusportaalist (lisainfo/juhend).
 • Taotlus kooli vastuvõtuks luuakse ja täidetakse automaatselt õpilase nime jm infoga kooli määratud malli alusel — kandidaat laeb alla süsteemi poolt loodud DigiDoc faili, kuhu on vaja vaid lisada allkiri. Allkirjastatud dokumendi saab süsteemi üles laadida; seejärel ilmub vastuvõtutaotlus koolile üle vaatamiseks ning kinnitamiseks.

Vastuvõtudokumentide esitamine pärast kutse vastu võtmist. Dokumentide esitamine toimub pärast põhikooli lõpetamist.

Seadistamiseks vajalik info

 • Millal algab ja lõpeb dokumentide esitamine? (Kuna gümnaasiumisse vastuvõtuks on tavaliselt vaja põhikooli lõputunnistust, toimub dokumentide esitamine tavaliselt kõige varem juuni keskpaigas.)
 • Mis infot/dokumente peab kandidaat dokumente esitades lisama? (Vaikimisi lõputunnistus ja digiallkirjastatud avaldus, aga näiteks saab teha ka kitsas/lai matemaatika valiku.)

Sõnumid

Süsteemis saab saata sõnumeid — kandidaadid saavad saata sõnumi koolile või kool kandidaadile. Sõnumitele saab vajadusel lisada faile, ning uute sõnumite kohta saadetakse kandidaadile (ning tema vanematele) ka meiliteavitus.